Glifor 1000 Mg 100 Film Tablet

Glifor 1000 Mg 100 Film Tablet

Glifor 1000 Mg 100 Film Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolojik özellikleri


Formülü:
Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir.


Farmakolojik özellikleri:
Farmakodinamik özellikler:
Metformin biguanid sınıfı oral bir antidiyabetiktir. Tip II diyabette (insüline bağımlı olmayan) hem bazal hem de postprandial plazma glukoz seviyelerini düşürür. Karaciğerde glukoz yapımını azaltır, glukozun barsaklardan emilimini azaltır ve insülin duyarlılığını artırır (periferik glukoz alımını ve kullanımını artırır). Metformin tedavisi ile açlık insülin seviyeleri ve gün boyu plazma insülin yanıtı azalırken, insülin sekresyonu uyarılmaz.

Sülfonilüre tedavisine yanıt vermeyen veya kısıtlı yanıt veren veya artık yanıt vermeyen hastalarda metformin tek başına etkili olabilir. İstenilen glisemik kontrol sağlanamaz ise metforminin sülfonilüre grubu bir ilaç ile kombinasyonu sinerjistik bir etki sağlayabilir.

Metformin tedavisi ile elde edilen açlık kan şekeri seviyelerindeki düşüş, açlık hiperglisemi seviyeleri ile orantılıdır.

Çoğu tip II diyabetik hastada normal olmayan serum lipid seviyeleri üzerine metforminin olumlu etkileri vardır. Tek başına metformin veya sülfonilüre ile kombinasyonu, diğer lipid seviyelerinde advers etki oluşturmaksızın, ortalama açlık serum trigliserid, total kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerini düşürmektedir.

Metformin ile tedavi edilen hastalarda, glisemik kontrolün tüm parametrelerinde, vücut ağırlığının korunması veya azaltılmasında ve lipid profilinin düzeltilmesinde anlamlı ilerlemeler izlenir.

Diyabeti olmayanlarda kan şekerini düşürmez.


Farmakokinetik özellikler:

Metformin, oral yolla alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan yavaş absorbe edilir. Başlıca ince barsaklarda emilir. Gıdalar metforminin emilimini azaltır, emilim süresini uzatır. İlacın mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %50-60’dır. Oral yolla verilmesini takiben metformin plazma doruk konsantrasyonuna 1-3 saatte ulaşır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı ihmal edilebilir seviyelerdedir. Zamana bağlı olarak eritrositler içine de girer. Kararlı plazma konsantrasyonlarına 24-48 saat içinde ulaşır.

Metformin karaciğerde metabolizasyona uğramaz. Emilen ilacın %90’ı ilk 24 saat içinde başlıca tübüler salgılama-idrar yolu ile atılır. Yarılanma ömrü yaklaşık 1,5-6 saattir. Klinik kullanım dozlarında, böbrek fonksiyonları normal olan diyabetik ve diyabetik olmayanlarda metformin farmakokinetikleri değişmez. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ise metforminin plazma ve kan yarılanma ömrü uzar.


Endikasyonları:

Glifor 1000 mg Film Tablet, insüline bağımlı olmayan (Tip II) diyabette, özellikle diyet ile kontrol altına alınamayan şişman diyabetiklerde kullanılır. 17 yaş ve üzerindeki hastalarda kullanımı önerilmektedir. Tedavinin başlangıcında Glifor 1000 mg Film Tablet tek başına veya sülfonilüre grubu bir ilaçla kombine edilerek kullanılabilir. Ayrıca; insüline bağımlı (Tip I) diyabette insüline yardımcı olarak kullanılabilir.


Kontrendikasyonları:

Diyabetik ketoasidoz da dahil olmak üzere akut veya kronik metabolik asidoz, böbrek fonksiyon yetersizliği (kreatinin>1.2 mg/dL), ilaç tedavisi gerektiren konjestif kalp yetmezliği, kronik karaciğer hastalıkları, yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü, akut veya kronik alkolizm, hipoksemi, şok veya solunum yetmezliği gibi laktik asidoz yaratabilecek durumlarda, önceden laktik asidoz görülen kimselerde, ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.


Uyarılar/Önlemler:

Laktik asidoz:

Laktik asidoz metformin tedavisi sırasında ilacın birikimi nedeniyle ortaya çıkabilen, nadir görülen ancak şiddetli bir metabolik komplikasyondur. Laktik asidoz, vakaların %50’sinde ölüme neden olmaktadır. Laktik asidoz diabetes mellitus gibi birçok patofizyolojik durumla ilişkili olarak ve belirgin doku hipoperfüzyonu veya hipoksisiyle birlikte görülebilir. Kan laktat seviyesinin yükselmesi (>5mmol/L), kan pH’sında düşme, elektrolit bozuklukları ve laktat/püruvat oranında artma ile kendisini gösterir. Laktik asidoz gelişiminin nedeni metformin olarak saptanırsa; genellikle ilacın kan konsantrasyonu 5µg/mL’ nin üzerinde bulunur.

Metformin hidroklorür tedavisi almakta olan hastalarda laktik asidoz insidansı çok düşüktür (1000 hasta yılı için yaklaşık 0,03 vaka; 100 hasta yılı için ölümle sonuçlanan yaklaşık 0,015 vaka). Rapor edilen vakalar genellikle intrinsik böbrek hastalık ve böbrek hipoperfüzyon da dahil olmak üzere belirgin böbrek yetmezliği olan, sıklıkla birçok tıbbi/cerrahi müdahale gören ve çok sayıda ilaç kullanmakta olan hastalardır. Başta hipoperfüzyon ve hipoksi riski taşıyan instabil veya akut konjestif kalp yetmezliği hastaları olmak üzere, ilaç tedavisine ihtiyaç duyan konjestif kalp yetmezliği hastalarında laktik asidoz riski yüksektir. Laktik asidoz riski, böbrek fonksiyon bozukluğu şiddeti ve yaşla birlikte artar. Bu nedenle Glifor kullanan hastalarda böbrek fonksiyonların düzenli aralıklarla izlenmesi ve minimum etkin dozun kullanımı, laktik asidoz riskini belirgin bir şekilde azaltabilir. Özellikle yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlar dikkatli bir şekilde izlenmelidir. 80 yaşında ve üzerinde olan hastalar laktik asidoz gelişimine daha duyarlı olduklarından, bu hastalarda Glifor kullanılmamalıdır. Glifor; hipoksi, dehidratasyon veya sepsise neden olabilecek her hangi bir durumun varlığında kullanılmamalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu laktat atılımını belirgin bir şekilde zorlaştırabileceğinden, klinik olarak veya laboratuar bulgularıyla karaciğer hastalığı tespit edilen hastalarda metformin kullanımından genel olarak kaçınılmalıdır. Alkol, metformin hidroklorürün laktat metabolizması üzerindeki etkilerini artırdığından, hastalar Glifor kullanımı sırasında akut veya kronik olarak aşırı alkol tüketmemeleri konusunda uyarılmalıdır. İntravasküler radyoaktif madde ile yapılan incelemeler ve her hangi bir cerrahi girişim öncesinde Glifor kullanımına ara verilmelidir.

Laktik asidoz genellikle yavaş gelişir ve yalnızca bitkinlik, miyalji, solunum güçlüğü, artan uyku hali ve non-spesifik abdominal rahatsızlık hissi gibi non-spesifik bulgularla birlikte ortaya çıkar. Belirgin asidozda hipotermi, hipotansiyon ve dirençli bradikardi gibi semptomlar görülebilir. Hasta ve hekim böyle semptomların olası önemi konusunda bilgili olmalı ve böyle bir semptom ortaya çıktığında hasta hemen doktorunu bilgilendirmek konusunda uyarılmalıdır. Bu durum ortadan kalkana kadar Glifor kullanımına ara verilmelidir. Serum elektrolit, keton ve kan şekeri seviyeleri ve gerekirse kan pH, laktat ve hatta metformin seviyeleri yardımcı olabilir. Hasta belli bir dozda Glifor kullanımına adapte olduktan sonra, tedavinin başlangıcında sık görülen gastrointestinal semptomların ilaçla ilişkili olması beklenmemektedir. Gastrointestinal semptomların daha sonra ortaya çıkması laktik asidoz veya başka bir şiddetli hastalığın göstergesi olabilir.

Metformin hidroklorür kullanmakta olan hastalarda açlık venöz laktat seviyesinin normal üst sınırın üzerinde, ancak 5mmol/L’den düşük olması laktik asidozun bir göstergesi olmayabilir ve kontrolsüz diyabet veya obesite, aşırı fiziksel aktivite veya örnek alımındaki bir teknik hata gibi başka mekanizmalarla açıklanabilir.

Metabolik asidozu olan ancak ketoasidoz bulguları (ketonüri, ketonemi) sergilemeyen her diyabetik hastada laktik asidozdan şüphelenilmelidir.

Laktik asidoz hastanede tedavi edilmesi gereken bir acil durumdur. Metformin hidroklorür kullanmakta olan laktik asidoz hastalarında ilaç kullanımı hemen kesilmeli ve genel destek tedavisine başlanmalıdır. Metformin hidroklorür diyalizle uzaklaştırılabildiğinden (iyi hemodinamik şartlar altında 170 mL/dakika’lık bir klirens), asidozu düzeltmek ve biriken metformini uzaklaştırmak için hemen hemodiyaliz yapılması önerilmektedir. Bu genellikle semptomların ani gerilemesini ve iyileşmeyi sağlar.
Böbreklerden itrah edildiğinden, böbrek fonksiyonlarının azaldığı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tüm diyabetiklerde böbrek fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Dehidratasyona neden olabilecek durumlarda, ciddi infeksiyon, travma veya ameliyat durumunda kullanılmamalıdır.

İVP veya İV anjiyo gibi radyolojik çalışmalardan 2-3 gün önce Glifor 1000 mg Film Tablet tedavisine son verilmeli, daha sonra böbrek fonksiyonları kontrol edilerek tekrar kullanıma başlanmalıdır.

Sürekli Glifor 1000mg Film Tablet kullanan hastalarda vitamin B12 seviyeleri her yıl kontrol edilmelidir. Metformin kullanımına bağlı B 12 eksikliği, ilacın bırakılması veya B12 takviyesi ile hızla düzelir.

Sülfonilüre grubu ajanla kombine tedavide hipoglisemi riski nedeni ile kan glukozu düzenli bir şekilde izlenmelidir.

Glifor 1000 mg Film Tablet insülin ile birlikte kullanılacaksa, bu iki ilacın hangi dozda kullanılacağı hastane şartlarında tespit edilmelidir.


Gebelik ve laktasyonda kullanımı:

Gebelikte kullanımı Bkategorisindedir. Metforminin gebelikte ve laktasyonda güvenli kullanımı ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Bu gibi durumlarda yarar ve zarar riski hesaplanarak kullanılmalıdır.


araç ve diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri:
Metforminin araç ve diğer makineleri kullanma yeteneği üzerine bilinen bir etkisi yoktur.


Yan etkiler/Advers etkiler:

Glifor 1000 mg Film Tablet genellikle iyi tolere edilir. Ancak bazen gastrointestinal sisteme ait hafif şikayetlere yol açabilir. En sık görülen istenmeyen etkiler, diyare, bulantı, kusma, gaz, iskelet ve kaslarda güçsüzlük, kas ağrısı, hazımsızlık, karında şişkinlik, dışkıda değişiklik, kabızlık, başağrısı, sersemlik, ateş basması, çarpıntı, nefes darlığı, deride döküntü, B12 vitamini seviyelerinde düşme, kan şekerinde düşme, tat almada bozukluk, epigastrik ağrı ve iştahsızlıktır. Tedavinin başlangıcında izlenen gastrointestinal semptomlar doza bağımlı olarak oluşabildiğinden, metformin dozunun yavaş yavaş artırılması ve/veya yemeklerle beraber alınması ile istenmeyen etkiler en aza indirilebilir. Başağrısı ve ağızda metalik tat geçici özelliktedir. Eğer diyare Glifor tedavisinden birkaç ay sonra ortaya çıkarsa laktik asidoz açısından dikkatli olunmalıdır (bakınız Uyarılar/Önlemler)


BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Antikoagülanlarla birlikte kullanılması halinde antikoagülan dozunun iyi ayarlanması gerekebilir.

Furosemide, simetidin ve katyonik ilaçlar (amilorid, digoxin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim ve vankomisin) metforminin plazma konsantrasyonlarında artışa sebep olabilirler.

Metformin ile birlikte alkol kullanımı hipoglisemi ve laktik asidoz riskini artırır.

Hiperglisemi yapma eğiliminde olan ilaçlar (diüretikler, doğum kontrol ilaçları, kortikosteroidler, östrojenler, izoniazid, nikotinik asit, fenitoin, tiroid hormonları, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokerleri) metformin dozunun yeniden ayarlanmasını gerektirebilirler.


Yemekle birlikte alındığında B12 vitamini ve/veya folik asit emilimini azaltabilir.


http://www.teb.org.tr/

Son güncelleme : 21.08.2015 03:24:41Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsKaynakça

TEB İLAÇ VERİ TABANI

Telif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

Asist 60 Gr 150 Ml Granül

ASİST 200 mg kapsül nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolik...

Dolgit Krem yüzde 5 50 Gr Krem

Dolgit Krem yüzde 5 50 Gr Krem nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,pro...

ATARAX 30 film tablet

ATARAX 30 film tablet nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakol...

Klacid 500 Mg 14 Film Tablet

Klacid, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakoloji...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

  Meşrutiyet Mahallesi Huzur Sokak No:35 Zonguldak

  Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi

  Eyüpsultan Mah., Mustafa Güler Sk. No:5, 55550 Ayvacık/Samsun

  İstanbul Beykoz Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  Çubuklu Mh. Vatan Cd. No:32, 34805 Beykoz/İstanbu

  Aydın Devlet Hastanesi

  Hasanefendi Mahallesi Kızılay Cad. No 13 09100 Aydın

  Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi

  Zafer Mahallesi, Doğanşehir, Malatya