Travazol 15 Gr Krem

Travazol 15 Gr Krem

Travazol 15 Gr Krem nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolojik özellikleri , kullanma talimatı

TRAVAZOL deri kremi 15 g Haricen uygulanır.

•Etkin madde:

1 g TRAVAZOL, 10 mg izokonazoİ nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat içerir.

•Yardana maddeler:

Mineral oil No 6 (Likit parafın), Tween 60 (Polisorbat 60), Disodyum EDTA, Vazelin, Lanette O (Setostearil alkol), Arlacel 60 (Sorbitan stearat), Distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çflnkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatım saklayımz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.


• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.


• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.


• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında:


1.TRA VAZOL nedir ve ne için kullanılır?


2. TRA VAZOL ’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler


3. TRAVAZOL nasılkuttamlır?


4. Olasi yan etkiler nelerdir?


5. TRAVAZOL ün saklanması


1. TRAVAZOL nedir ve niçin kullanılır?
TRAVA20L, iltihabi veya egzamalarla birlikte seyreden (örneğin ellerde, parmak aralan, kasık ve genital bölgelerde) derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlannm başlangıç veya ara tedavisi için kullamlır.
TRAVAZOL’On ambalaj büyüklüğü 15 g’dır ve 1 g TRAVAZOL 10 mg izokonazol nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat etkin maddelerini içerir.
İzokonazol nitrat; derinin yüzeysel mantar hastalıklannm tedavisi için kullamlır. Birçok mikroba karşı etkilidir; deımatofitlere, mayalara, maya benzeri mantarlara
(Pitriyasis versicolor"&Erythrasmd’ya.
sebep olan organizmalara karşı da etkilidir.
Diflukortolon valerat; derinin iltihabi ve aleıjik durumlarmda iltihabı önler ve kaşmtı, yanma, sızı gibi şikayetleri giderir.
2. TRAVAZOL’fl kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TRAVAZOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer;
• Etkin maddeler izokonazol nitrat, diflukortolon valerat veya TRAVAZOL’ün içeriğinde bulunan hertiangi bir maddeye karşı bir hassasiyetiniz (aieıjiniz) varsa,
• Tedavi alanmda tüberküloz (verem) veya frengi (sifıliz), virüs hastalıkları (örneğin su çiçeği/varicella, herpes zoster), gül hastalığı (rozacea), ağız civarmda dermatit veya aşı sonrası görülen deri reaksiyonlan varsa.
TRAVAZOL’a aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Bakteri enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun tedavi gereklidir.
• TRAVAZOL yüze uygulanacaksa göze temasından kaçmılmalıdır.
• Daha önce glokom şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Mikonazol, ekonazol ve tiokonazol içeren ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
Topikal kortikosteroidlerin özellikle kapalı pansuman koşullarında, uzun stlreli veya geniş bir alana yoğun olarak uygulanmaları yan etki riskini belirgin olarak artırır.
Yüze, kasık bölgesine veya koltul^tlanna uygulanması ve çocuklarda kullanımı sırasmda yan etkilerinin artma riski nedeniyle dikkatli olunmalıdu-. Aynca, çocuklarda sistemik absorbsiyondaki artış göz önünde bulundurulmalıdır.
Sistemik kortikosteroidlerden bilindiği üzere kortikosteroidlerin kullanımı ile glokom da gelişebihnektedir (örneğin; uzun süreli yüksek doz veya aşın uygulamalar, k£^ı pansuman teknikleri veya göz civarmdaki deriye uygulanması).
Enfeksiyon el ve ayak parmaklan arasındaysa, buralara TRAVAZOL uygulanan gazlı bir bezin yerleştirilmesi önerilir.
Enfeksiyonun yeniden oluşmasmı eı^ellemek için, çamaşurlarmm günltik olarak
değiştirmelisiniz (el ve yüz bezleriniz, havlulanmz, iç çamaşırlanmz tercihen pamuklu kumaştan olmalıdır) ve çok sıcak hatta kaynar su ile yıkamalısınız.
Düzenli şahsi hijyen TRAVAZOL ile tedavinin başansı için çok önemlidir. Ayağınızda mantar varsa
(tinea pedis-aûet
ayağı olarak da bilinir), ayaklar yıkandıktan sonra, parmak aralan, iyice kunılanmalı ve çor^lar her gün değiştirilmelidir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşınız.

TRAVAZOLün yiyecek ve içecek ile kullanılması
TRAVAZOL’ü yiyecek ve içecek aldığmız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorumaa veya eczacınıza danışınız.

Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz TRAVAZOL reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir. Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç aymda kortikosteroid içeren haricen uygulanan preparatlarm kullamiması sakmcalıdır. özellikle geniş bir alana uygulamaymız ve uzun süreli kulianmaymız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer küçük çocuk veya bebek emziriyorsamz TRAVAZOL’ü göğüslerinize uygulamaymız. Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz TRAVAZOL reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir, özellikle geniş alana uygulamayınız ve uzun süreli kullanmayımz.

Araç ve makine kullanımı
TRAVAZOL’ün araç ve makine kullammı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

TRAVAZOL’fln içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler faakkmda önemli bilgiler
TRAVAZOL setostearil alkol içermektedir. Bu madde lokal deri reaksiyonİanna (kontak dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yan etkiler/Advers etkiler:
Travazol Krem seyrek olarak uygulama yerinde irritasyon, kaşıntı ve yanma hissi yapabilir.
Geniş alanlara (vücut yüzeyinin %10’ u veya fazlası) ve/veya uzun süreli (4 haftadan uzun) uygulamalarda, içeriğindeki kortikosteroide bağlı olarak deride atrofi, telenjiektazi hipertrikozis, akneiform döküntüler, hipopigmentasyon, perioral dermatit, sekonder bakteriyel enfeksiyon, çatlaklar ve isilik görülebilir.


3. TRAVAZOL nasıl kullandır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
TRAVAZOL’ü her zaman doktorunuzun anlattığı gibi k
ullanmalısını?..min
değilseniz doktonmuza veya eczacınıza tekrar damsmı?
TRAVAZOL, günde 2 defa uygulanır.
Doktorunuzla koordineli bir şekilde TRAVAZOL tedavisi iltihabi veya egzamalı deride iyileşme olduktan en geç 2 hafta sonra sonlandınimalıdır. Bundan sonra doktorunuz kortikosteroidsiz bir ilaç ile tedaviye devam edebilir. Bu, özellikle kasık ve genital bölgelerde kullanım için geçerlidir.

Uygalama yola ve metodu:
Hastalıklı deri bölgesine haricen sürerek uygulayımz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:özel kuUanun durumlan:
Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Topikal kortikosteroidlerin yüksek potent, uzun süre, geniş yüzey alanlarında, oklüzyon altında kullammı veya eşlik eden kâ^ciğer yetmezliği olan hastalarda kullamhnası ile sistemik absorbsiyonu takiben geriye dönüşümlü hipotalamik pituiter adrenal (HPA) eksen baskılanması meydana gelir.

Eğer TRAVAZOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TRAVAZOL kullandıysanız

TRAVAZOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TRAVAZOL’den bir defalık fazla doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) uygulanması veya kaza ile yutulması sonrasında bİr risk beklenmemektedir.
TRAVAZOL’fl kullanmayı unutursanız
Doktorunuz atlanan dozun ne z
am
an uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamam için doktorunuzun talimatlarına uymamz önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

TRAVAZOL İle tedavi sonlandınidığmdaki oluşabilecek etkiler
TRAVAZOL’ü doktorunuzun önerdiği şekilde kullamrsamz, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasmda da tamamen iyileşme sağlarar. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, TRAVAZOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sOyi^iniz: Kortikostcroid içeren haricen kullamlan preparatlann geniş bir alana (yaklaşık % 10 ve daha fazlasına) uygulanması veya uzun süreli kullanımı (4 halayı aşan) sonucımda aşağıdaki yan etkiler oluşabilir: derinin incelmesi (atrofi), kılcal damarlann genişlemesi, deride şerit oluşumu, deride sivilcemsi değişiklikler ve kortİkosteroidin resorbsiyonuna l^ı olarak sistemik etkiler.

Bağışıkhk sistemi bozuklukları:
Seyrek:
Alciiik kontakt dermatit
Deri ve deri altı bozukluklan:
Seyrek:
Kıl kökü iltihabı (follikölit), deri üzerinde aşın kıllanma (hipertrikoz), ağız çevresindeki deride iltihaplanma (perioral dennatit), deride renk değişikliği, döküntü, kaşıntı, yanma, kızarıklık (eritem) veya deri üzerinde iltihaplı keseciklerin oluşması (veziküllenme) gibi lokal semptomlar, tahriş, kuruluk, deride yumuşama (maserasyon), isilik
Bunlar, topikai kortikosteroid kullanımı sonucunda oluşan hafif ve genellikle geçici yan etkilerdir; tedavinin devammda şikayetlerin kaybolduğu görülmüştür. Topikai tedaviyi takiben hastalarm yaklaşık % 1 ’inde kaşmtı veya yanma gibi lokal etkiler görülebilir.
Diflukortolon valerat ile topikai tedavi gören hastalarm % 0.5 ila % 4’ünde lokal tahriş ve yanma görmrnüştür.
Annelerin gebelikte ve emzirme periyodunda geniş vücut yüzeylerine ya da uzun bir süre kullammda bebeklerinde yan etki görülebilir, örneğin gebeliğin son haftalannda TRAVAZOL uygulandığında, bebekte böbrek üstü bezinde gerileme görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, bir doktor veya bir eczacıya danışınız.


S.
TRAVAZOL’ün saklanması

TRA VAZOL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 ’’C’ nin altmdaki oda sıcaklığında saklamr.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRA VAZOL ’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TRAVAZOL’ü kullanmayımz.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
34398 Şişli/İstanbul
Üretim yeri:


BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze / Kocaeli

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

Son güncelleme : 20.10.2015 04:06:27Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsKaynakça

Teb İlaç Veri Tabanı:   www.teb.org.tr

Telif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

AERIUS 5 mg 20 film tablet

AERIUS 5 mg 20 film tablet nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, far...

ATARAX 30 film tablet

ATARAX 30 film tablet nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakol...

Klacid 500 Mg 14 Film Tablet

Klacid, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakoloji...

Asist 60 Gr 150 Ml Granül

ASİST 200 mg kapsül nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolik...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi

  Siteler Mahallesi Alaşehir Caddesi No:100 Sarıgöl - Manisa

  Artvin Borçka Devlet Hastanesi

  Aksu Mah. Sigorta Cad. Borçka/Artvin 08400

  Ankara Kalecik Devlet Hastanesi

  Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi, 56, Hüseyin Sağırkaya Blv., 06870 Kalecik/Ankara

  Sakarya Geyve Devlet Hastanesi

  Tepecikler Mah. Konyali Alibey Cad. 54700 Geyve / SAKARYA

  Tokat Turhal Devlet Hastanesi

  Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Can Sk. No:23, 60300 Turhal/Tokat