Augmentin Bid 1000 Mg 10-14 Film tablet

Augmentin Bid 1000 Mg 10 ve 14 Film tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolojik özellikleri.

FORMÜLÜ


Her bir film tablet, etkin madde olarak 875 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer potasyum klavulanat (ko-amoksiklav 875/125), boyar madde olarak titanyum dioksit içerir


FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLER


Mikrobiyolojisi


Amoksisilin, geniş spektrumlu yarısentetik, Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak, amoksisilin beta-laktamazlar tarafından parçalanmaya duyarlı olduğundan tek başına kullanıldığında etki spektrumu beta-laktamaz üreten organizmaları içermez.

Klavulanik asid, penisilinlere yapısal olarak benzer bir beta-laktam olup, penisilin ve sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-laktamaz enzimlerini inaktive etme yeteneğine sahiptir. Özellikle direnç gelişiminde etkili olan plazmid aracılı beta-laktamazlara karşı iyi bir aktiviteye sahiptir. Genel olarak kromozomal aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkinliği daha düşüktür.

Klavulanik asidin Augmentin formülasyonlarındaki varlığı, amoksisilini beta-laktamaz enzimlerince parçalanmaktan korur ve amoksisilinin etki spekturumunu amoksisilin, penisilin ve sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyide içine alacak şekilde genişletir. Böylece Augmentin geniş spekturumlu bir antibiyotik ve beta-laktamaz inhibitörünün özelliklerine sahip olur.

ENDİKASYONLAR
Augmentin (beta-laktam antibiyotik penisilin ve beta-laktamaz inhibitörü), genel pratikte ve hastanede sıklıkla görülen bakteriyal patojenlere karşı geniş aktivite spekturumuna sahip bir antibakteriyal ajandır. Augmentin’in içerdiği klavulanat beta-laktamazı inhibe edici etkisi ile amoksisilinin etki spekturumunu genişletir. Böylece Augmentin, beta-laktam antibiyotiklere dirençli organizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de kullanılabilir.

Augmentin, aşağıdaki bölgelerde Augmentine duyarlı organizmaların neden olduğu bakteriyal enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:


Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (KBB dahil): Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae*, Moraxella catarhalis* ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu tekrarlayan tonsillit, sinüzit, otitis media.


Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae* ve Moraxella catarhalis*’in neden olduğu kronik bronşitin akut alevlenmeleri, lobar ve bronkopnömoni.

Genito-Üriner Sistem Enfeksiyonları: Enterobacteriaceae* (genel olarak Escherichia coli), Stapylococcus saprophyticus ve Enterococcus türlerinin neden olduğu sistit, üretrit, piyelonefrit ve kadın genital enfeksiyonları, Neisseria gonorrhoeae*’nin neden olduğu gonore.


Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Staphylococcus aureus*, Streptococcus pyogenes ve Bacteroides* türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar.


Kemik ve eklem enfeksiyonları: Stapylococcus aureus*’a bağlı gelişen, uzun süreli tedavinin uygun olduğu osteomiyelit.


Diğer: Augmentin’e duyarlı organizmaların neden olduğu septik düşük, lohusalık humması, intra-abdominal sepsis, septisemi, peritonit ve cerrahi sonrası enfeksiyonlar.


Augmentin 1000/200 mg ayrıca, gastrointestinal, pelvik, baş ve boyun, kardiyak, renal, eklem replasmanı ve safra yolları cerrahisi gibi büyük ameliyatlar ile ilişkili enfeksiyonların profilaksisinde endikedir.

Augmentin içerdiği amoksisilin nedeni ile amoksisiline duyarlı organizmaların tedavisinde uygundur. Beta-laktamaz üretmesine rağmen içerdiği klavulanattan dolayı Augmentin’e duyarlı beta laktamaz üreten organizmalar ve amoksisiline duyarsız organizmalar ile birlikte karma enfeksiyonlara neden olabilir ve bu tür enfeksiyonlar da Augmentin ile tedavi edilebilir.


KONTRAENDİKASYONLAR


Penisilin ve sefalosporinler gibi beta-laktam antibiyotiklerine aşırı duyarlılık hikayesi olanlarda kontrendikedir.

Geçmişinde amoksisilin/klavulanik asit veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/hepatik yetmezlik hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR/ÖNLEMLER


Augmentin ile tedaviye başlanmadan önce geçmişinde penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayesi varlığı dikkatlice sorgulanmalıdır.

Penisilin tedavisindeki hastalarda ciddi ve bazen öldürücü aşırı duyarlılık (anafilaktik) reaksiyonları rapor edilmiştir. Bu reaksiyonların geçmişinde penisiline aşırı duyarlılık hikayesi olan bireylerde görülmesi daha olasıdır. Allerjik reaksiyon gelişir ise, Augmentin tedavisi kesilmeli ve uygun alternatif tedavi uygulanmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlar, adrenalin ile birlikte oksijen, intravenöz steroid ve entübasyonun uygulandığı acil tedaviyi gerektirebilir.

* Bu bakteri türlerinin bazı üyeleri kendilerini amoksisiline duyarsızlaştıran beta-laktamaz üretirler

Amoksisilin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili bulunduğundan eğer buna ilişkin bir şüphe var ise Augmentin tedavisinden kaçınılmalıdır.

Uzun süreli kullanım zamanla duyarsız organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.

Augmentin genel olarak iyi tolere edilir ve penisilin türevi antibiyotiklerin karakteristik düşük toksisite özelliğine sahiptir. Uzun süreli tedavilerde periyodik olarak renal, hepatik ve kan fonksiyonlarını içeren organ sistemlerinin işlevlerinin değerlendirilmesi tavsiye edilir.

Augmentin uygulanan hastalarda nadir olarak protrombin zamanında uzama rapor edilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete edildiğinde uygun şekilde izlenmesi gerekir.

Augmentin hepatik yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Renal yetmezliği olanlarda dozaj, renal yetmezliğin derecesine göre ayarlanmalıdır

Yüksek dozlarda parenteral uygulamanın gerekli olduğu durumlarda, sodyum diyetinde olan hastalarda, tedavinin sodyum içeriği dikkate alınmalıdır.

İdrarı azalmış hastalarda, özellikle parenteral tedavide çok nadir olarak kristalüri görülmüştür. Yüksek doz amoksisilin tedavisi sırasında, amoksisilin kristalüri olasılığını azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesi tavsiye edilir.


Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı


Gebelik kategorisi B’dir.


Fetal membran yırtılması olmuş, preterm kadınlarda yapılmış tek bir çalışmada, Augmentin’in profilaktik kullanımının neonatlarda nekroze enterokolit riskinin artması ile ilişkili olabileceği rapor edilmiştir. Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi, doktor tarafından gerekli görülmedikçe gebelik esnasında kullanılmamalıdır. Augmentin emzirme döneminde kullanılabilir. Anne sütünde eser miktarlarda Augmentin bulunması emzirilen infantlarda duyarlılık gelişme riskine sebeb olabilir. Bunun dışında bilinen bir zararlı etkisi yoktur.


Makine veTaşıt Kullanımı Üzerine Etkileri


Taşıt veya makine kullanım yeteneği üzerinde bir yan etki gözlenmemiştir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
İstenmeyen etkiler geniş çaplı klinik çalışmalar ile yaygından nadir görülme sıklığına kadar tespit edilmiştir. Diğer istenmeyen etkiler (sıklığı 1/10.000’den az görülenlere ilişkin tespitler) pazarlama sonrası elde edilen bilgilere ve raporlara dayanmaktadır.


Sıklık sınıflandırması şu oranlara göre yapılmıştır;


³ 1/10: çok yaygın,

³ 1/100 ve < 1/10: yaygın,

³ 1000 ve < 1/100: yaygın olmayan,

³ 1/10.000 ve < 1/1000: nadir,

< 10.000: çok nadir.


Enfeksiyon ve enfestasyonlar


Yaygın olarak: Mukokutanöz kandidiyazis.

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Nadiren: Geri dönüşümlü lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni.

Çok nadiren: Geri dönüşümlü agranülositoz ve hemolitik anemi, kanama ve protrombin zamanında uzama (Bkz. Uyarılar/Önlemler)

Çok nadiren: Anjionörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, hipersensitivite vasküliti.Sinir sistemi bozukluklukları.

Yaygın olmayan: Sersemlik, başağrısı.

Çok nadiren: Konvülsiyonlar. Konvülsiyonlar çoğunlukla renal fonksiyon bozukluğu olanlarda veya yüksek doz alanlarda görülebilir.


Vasküler bozukluklar


Nadiren: Enjeksiyon yerinde tromboflebit.

Gastrointestinal sistem bozuklukları

Yaygın olarak: Diyare.

Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, sindirim güçlüğü.

Çok nadiren: Antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit ve hemorajik kolit dahil).


Hepatobiliyer bozuklukluklar


Yaygın olmayan: Beta-laktam antibiyotikler ile tedavi edilen hastalarda AST ve/veya ALT değerlerinde orta derecede artış görülür fakat bunun önemi bilinmemektedir.

Çok nadiren: Hepatit ve kolestatik sarılık rapor edilmiştir, bunlar diğer penisilin ve sefalosporinler ile de bildirilmiştir. Hepatik olaylar çoğunlukla erkeklerde ve yaşlılarda rapor edilmiştir ve uzun süreli kullanım ile ilişkili olabilir. Belirti ve semptomlar genellikle tedavi sırasında veya tedavi kesildikten kısa bir süre sonra görülür, ancak bazı durumlarda tedavi kesildikten birkaç hafta sonrasına kadar farkedilmeyebilir. Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve son derece nadir olmakla birlikte bu duruma bağlı ölüm rapor edilmiştir. Bunlar hemen hemen her zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da aynı anda hepatik etki potansiyeline sahip ilaçları alan hastalarda görülmüştür.


Cilt ve ciltaltı dokusu bozuklukları


Yaygın olamayan: Ciltte döküntü, kaşıntı, ürtiker. Nadiren: eritem multiforme.

Çok nadiren: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis, bülloz döküntülü dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP). Eğer herhangi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülür ise tedavi kesilmelidir.


Renal ve üriner bozukluklar


Çok nadiren: İntersitisyel nefrit, kristalüri.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.İLAÇ ETKİLİŞİMLERİProbenesid ile birlikte kullanım önerilmemektedir. Probenesid amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azaltır. Probenesidin birlikte kullanım amoksisilinin kan seviyelerinde artmaya ve uzamaya neden olabilir, klavulanik asidi ise etkilemez.

Amoksisilin tedavisi esnasında allopurinol kullanımı allerjik cilt reaksiyonları olasılığını artırabilir. Allopurinol ve Augmentin’in birlikte kullanımına ait veri yoktur.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde de olduğu gibi, Augmentin oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir ve hastalar bu hususda uyarılmalıdır.

Son güncelleme : 19.08.2015 06:13:18Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsKaynakça

Teb.Org.TR

Telif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

AVELOX 400 mg 7 film tablet

AVELOX 400 mg 7 film tablet nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, f...

Contractubex 100 Gr Jel

Contractubex 100 Gr Jel nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs...

Cipro 500 Mg 14 Tablet

Cipro 500 Mg 14 Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs...

Anestol yüzde 5 30 gr Pomad

Anestol %5 30 gr Pomad nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Adana Çukurova Devlet Hastanesi

  Kurttepe, 83027. Sk. No:4, 01170 Çukurova/Adana

  Denizli Honaz Devlet Hastanesi

  Cumhuriyet Mahallesi No:2 Honaz, Denizli

  Konya Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  Parsana Mah. Beyhekim Cad. No: 3 Selçuklu / Konya

  Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi

  Subaşı Mahallesi, Son Sk. No:18, 45400 Turgutlu/Manisa

  Giresun Alucra İlçe Hastanesi

  Mesudiye Mah. Kanuni Okul Sok. No:1 Alucra/Giresun