Cec 1000 Mg 10 Efervesan Tablet

Cec 1000 Mg 10 Efervesan Tablet

Cec 1000 Mg 10 Efervesan Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolojik özellikleri , kullanma talimatı

CEC 1000 mg Efervesan Tablet Ağızdan alınır.

1. CEC nedir ve ne için kullanılır?

CEC, bejden açık sanya, yuvarlak, bir yüzü çentikli efervesan tabletler halindedir, 20 (2x10) efervesan tablet silika jelli kapak ile kapatılmış plastik tüpte, karton kutu içerisinde kullanma talimatı ile ambalajlanmıştır.CEC, sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu akut bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı), pnömoni (zatürre), komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları, gonore (bel soğukluğu), deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.


Formülü:
Her tablet etken madde olarak 1000 mg Sefaklora eşdeğer 1047,12 mg Sefaklor monohidrat, ayrıca tatlandırıcı olarak sodyum siklamat, sodyum sakarin ve limon aroması içerir.
Farmakolojik özellikleri:
Farmakodinamik Özellikler: Geniş spektrumlu yarı sentetik bir antibiyotik olan sefaklor, oral yoldan kullanılan ikinci kuşak bir sefalosporindir. Bakterisid etkisini, bakterilerin hücre duvarının sentezini bozarak gösterir. Sefaklor, birinci kuşak sefalosporinlere dirençli olan ve aralarında Haemophilus influenzae’nin bulunduğu birçok bakteriye karşı etkilidir.

Sefaklora duyarlı olduğu bildirilen bakteriler şunlardır;
Staphylococcus aureus, Staph ylococcus epidermidis, Staph ylococcus sap rophyticus; Streptococcus pyogenes (A grubu beta - h emol iti k streptokokl a r); Streptococcus pneumoniae; Branhamella catarrhalls; Haemophllus influenzae (f3-laktamaz üreten ve ampisiline dirençli türler dahil), Haemophilus parainfluenzae (l3-laktamaz üreten suşlar dahil); Escherichia coli, Moraxeİla (Branhamella) catarrhaİis (13-laktamaz üreten suşlar dahil); Proteus mirabilis; Klebsiella türleri; Citrobacter diversus; Neisseria gonorrhoeae; Propionibacterium acnes; Bacteriodes türleri (Bacteroides fragills hariç); Peptokoklar; Peptostreptokoklar.
Not: Stafilokoklar açısından sefaklor ile metisilin grubu antibiyotikler arasında in vitro koşullarda çapraz direnç saptanmıştır.

Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: Aside dirençli bir bileşik olan sefaklor, sindirim kanalından iyi emilir.
Dağılım: Aç karnına alınan sefaklor, en yüksek serum yoğunluğu olan 5-7 mg/mL’ye (13-15 mg/mL) 30-60 dakika içinde ulaşır. Tok karnına alındığında, toplam emilen miktar değişmediği halde, en yüksek serum yoğunluğu daha düşüktür ve daha geç ulaşılır.
Metabolizma: Alınan dozun yaklaşık %60-55’i 8 saat içinde değişikliğe uğramadan idrarla atılır. Atılım hızı ilk 2 saat içinde nispeten yüksektir.
Eliminasyon: 250 mg dozunda alındığında, ilk 8 saat içinde idrarda 600 mg/mL, 500 mg dozunda alındığında, ilk 8 saat içinde idrarda 900mg/mL lik sefaklor yoğunluğu sağlanır. Serum yarılanma süresi 0.6-0.9 saattir. Böbrek yetmezliği olan kişilerde yarılanma süresinin uzamasına karşın, herhangi bir doz ayarlamasına genellikle gerek duyulmaz.
Endikasyonları:
CEC 1000 mg Efervesan Tablet, duyarlı bakterilerin yol açtığı;
- Alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, pnömoni vd.),
- Üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit, sinüzit, tonsilit vd.), Otitis media,
- İdrar yolu enfeksiyonları (piyelonefrit, sistit, üretrit vd.)
- Gonorrhea
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Streptokok enfeksiyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde, ateşli romatizma profilaksisinde penisilinler ilk seçenektir.
Kontrendikasyonları:
CEC 1000 mg Efervesan Tablet, sefaklora ya da diğer sefalosporinlere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler:
Sefalosporinler ile penisilinler arasında kısmen bir çapraz tolerans olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, penisiline alerjisi olan kişilerde sefalosporin kullanırken dikkatli olunmalıdır. Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, CEC 1000 mg Efervesan Tablet kullanımı sırasında psödomembranöz kolit gelişebilir. Tedavi sırasında diyare ortaya çıkan hastalarda, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Uzun süreli tedavilerde, süperinfeksiyon gelişme riski akılda tutulmalıdır. Sefaklor kullanan bazı hastalarda direkt Coombs testinin pozitifleşebild iği bildirilmiştir. Sefaklor, idrarda şeker arama testlerinin (Benedikt, Fehling, Test bantları) yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir.

Gebelikte Kullanım: Gebelik Kategorisi C’dir. Gebe kadınlarda yapılmış kontrollü inceleme yoktur. Bu kategorideki ilaçlar, eğer hekim ilacın gebelikte kadına sağlayacağı yararın, fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır.

Emziren Annelerde Kullanım: Sefaklorun anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Süt emen bebeklerde yeterli araştırma henüz yapılmamış olduğundan, emzirenlere sefaklor tedavisi verilirken dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarda Kullanım: Sefaklorun 1 aylıktan küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili yeterli çalışma mevcut değildir.

Araç ve makina kullanmaya karşı bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.
Yan etkiler/Advers etkiler:
CEC 1000 mg Efervesan Tablet, genel olarak iyi tolere edilen bir bileşiktir.
Kan ve kan hücreleri: Nadir durumlarda lökositlerde azalmaya sebep olabilir (Agranulasitoz). Bazı durumlarda kan hücrelerinde değişim gözlenmiştir (eozinofili, lökopeni, lenfositoz, trombopeni, ve nadiren nötropeni veya aplastik ya da hemolitik anemi). Bu etkiler tedavinin sona ermesinden sonra kendiliğinden yok olur.

Karaciğer ve safra yolları: Nadir durumlarda serum karaciğer enzimlerinde (transaminaz, alkalifosfatas) artış görülebilir, tedavinin kesilmesinde sonra bu etkiler yok olur.
Nadiren geçici hepatit ve safra yolları tıkanması (sarılık şeklinde) görülebilir.

Sinir sistemi: Nadiren halüsinasyon, hiperaktivite, sinirlilik, uykusuzluk ya da uykulu olma hali, baş dönmesi veya konfüzyon. Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi kasılmalar meydana gelebilir.

Böbrek ve idrar yolları: Nadir durumlarda böbreklerin ani iltihaplanması (akut interstitiyel nefrit) görülebilir, bu etki tedavinin sona ermesinden sonra kendiliğinden yok olur. Serum kreatin düzeyinde artış da gözlenmiştir.

Aşırı duyarlılık: Alerjik cilt reaksiyonları, ürtiker, makulopapülöz ve morbiliform egzema görülebilir.

Gastrointestinal: Diyare, bulantı, kusma, iştahsızlık ve dispepsi

Laboratuvar testleri: Eritema multiform, ateş, anafilaksi, Stevens-Johnson-Sendromu, pozitif direkt Coombs testi ve yaygın prürit. Tedavi süresinde ya da tedaviden sonra psödomembranöz kolit semptomları izlenebilir. Ayrıca toksik epidermal nekroz, kolestaz; warfarin ve sefakloru birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı uzaması görülebilir. Ayrıca beta-laktam antibiyotikleri ile tedavi edilen hastalarda kolit, renal fonksiyon bozukluğu ve toksik nefropati görülebilir. Tedavi süresince ilaç ile ilgili bir epileptik tablo oluşursa (bilhassa böbrek yetmezliği bulunan ve doz ayarlaması yapılmayan hastalarda) ilaç derhal kesilmelidir.

Diğer: Nadir durumlarda kan basıncında geçici bir artış gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaç etkileşimleri:
CEC 1000 mg Efervesan Tablet bakteri gelişimini engelleyen diğer antibiyotiklerle (kloramfenikol, eritromisin, sülfonamid ya da tetrasiklin) kullanıldığında etkisi azalabilir. CEC 1000 mg Efervesan Tablet’in etkisi Aminoglikozidlerle birlikte kulllanıldığında artar. CEC 1000 mg Efervesan Tabletin, Probenecid ile birlikte kullanıldığında böbreklerden atılımı gecikir ve plazma konsantrasyonunun daha yüksek düzeyde ve uzun sürmesini sağlar. CEC 1000 mg Efervesan Tabletin antikoagülanlarla kullanımında bazı durumlarda hastalarda pıhtılaşma süresi uzar.

Cec 1000 Mg 10 Efervesan Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilgileri, farmakolojik özellikleri , kullanma talimatı

Kullanım şekli ve dozu:
Yarım CEC 1000 mg Efervesan Tablet (500 mg) bir bardak suda (150 mI) eritilerek içilir. Yiyecek ile birlikte alınması absorbsiyonunu değiştirmez.

Erişkinler ve 10 yaş üstü çocuklarda: Normal doz, günde üç defa (8 saatte bir) yarım adet CEC 1000 mg Efervesan Tablettir. (500 mg) Ağır enfeksiyonlarda (ör. akciğer enfeksiyonları) veya daha dirençli bakteri enfeksiyonlarında doz iki katına çıkartılabilir. (1000 mg)
Günlük tolere edilebilir en yüksek doz 4 gramdır.
Daha hafif enfeksiyonlarda (idrar yolları enfeksiyonu) CEC 500 mg Efervesan Tablet alınması tavsiye edilir. Akut Gonore tedavisinde günde 3 efervesan tablet (3 g), gerekirse Probenecid ile birlikte kullanılabilir.

10 yaş altı çocuklarda: CEC 1000 mg Efervesan Tablet bu yaş grubu için uygun değildir, daha düşük dozlar (ör. CEC 250 mg Efervesan Tablet) tavsiye edilir.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda: CEC 1000 mg Efervesan Tablet için doz ayarlamasına gerek yoktur. Hemodiyaliz, serum yarılanma ömrünü %25-30 oranında kısaltır.
Düzenli olarak hemodiyalize giren hastalarda diyaliz öncesi başlangıç dozu olarak 250-1000 mg kullanılmalıdır. İki diyaliz arasındaki idame dozu yukarıda belirtilen miktarlara eşdeğerdir.

Kullanım süresi: CEC 1000 mg Efervesan Tablet doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmemişse 7-10 gün süresince kullanılmalıdır. Semptomların kaybolmasından sonra en az 2-3 gün daha kullanılmalıdır. Beta-hemolitik Streptococcus tedavisinde sonradan ortaya çıkan etkileri (romatizmal ateş veya glomerulonefrit) engellemek için en az 10 gün kullanılmalıdır.

Uyarı: Tuz rejimi uygulayan hastalarda preparatın içerisindeki tuz miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Aşırı doz alındığında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare görülebilir. Belirtilerin şiddeti dozla doğru orantılıdır. Normal dozun 5 katından fazla miktarda ilaç alınmamışsa, gastro-intestinal dekontaminasyona gerek yoktur. Solunum yolları açık tutulup solunum desteklenmeli, hastanın hayati fonksiyonları, kan gazları, serum elektrolitleri gibi parametreler dikkatle gözlenmelidir. Destekleyici önlemler alınmalıdır. Hemodiyaliz, periton diyalizi gibi uygulamaların yararı konusunda yeterli deneyim yoktur.
Doz atlanması durumunda en kısa zamanda atlanan doz alınmalıdır. Doz atlandıktan sonra uzun zaman geçmesi durumunda bir doktora başvurulmalıdır.
Tedavinin zamanından önce bırakılması durumunda hastalığın nüksetme riski vardır.

Son güncelleme : 23.10.2015 22:41:07Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsKaynakça

Teb İlaç Veri Tabanı:   www.teb.org.tr

Telif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

Nac 600 Mg 20 Efervesan Tablet

Nac 600 Mg 20 Efervesan Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,pr...

Deloday 5 Mg 20 Film Tablet

Deloday 5 Mg 20 Film Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prosp...

Parol Tablet

Parol tablet nedir , parol ağrı kesici hakkında , parol yan etkileri , etkileşimleri , etken maddele...

Lansor 30 Mg 28 Kapsül

Lansor 30 Mg 28 Kapsül nedir niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs b...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Samsun Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi

  Kadıköy Mah., No:6 1545. Cadde, İlkadım/Samsun

  Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi

  Toparlar Mahallesi Fevzi Çakmak 1.Sokak Dış Kapı No:1 Köyceğiz / Muğla

  Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

  Çekirge Mahallesi, 1. Murat Cd., 16170 Osmangazi/Bursa

  Sakarya Sapanca İlçe Hastanesi

  Gazi Paşa Mah., İzmit Cad., Sapanca Merkez/Sakarya (Adapazari)

  Adıyaman Çelikhan Devlet Hastanesi

  Bahçelievler Mah. Hastane Cad. Çelikhan /ADIYAMAN