PAXİL 20 mg film tablet

PAXİL 20 mg film tablet

PAXİL antidepresan ilacı nedir , nasıl kullanılır , doz aşımı ,yan etkileri , etken maddeleri , paxil ve alkol kullanımı hakkında bilgiler..
PAXİL 20 mg film tablet
Etkin madde:Her tablet 20 mg paroksetine eşdeğerde 22,8 mg paroksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler:Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız


FARMASÖTİK FORM
Film tabletBir tarafında ’’20’’ işareti, diğer tarafında çentik bulunan beyaz, oval, bikonveks, film kaplı tabletler.Çentiğin amacı tabletin eşit dozlara bölünmesi içindir. Böylece tablet 10 mg’lık eşit yarımlara bölünebilir.
TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR
 Depresyon: Tepkisel ve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon dahil olmak üzere tüm depresyon tiplerine ait semptomların tedavisinde endikedir. Başlangıçta yeterli cevap alınmasını takiben Paxil ile tedaviye yeterli süre devam edilmesi depresyonun tekrarlamasını önlemede etkilidir. Anksiyete Bozuklukları:
 Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)semptomlarının tedavisi ve tekrarlamasının önlenmesi.  Agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın Panik Bozukluğusemptomlarının tedavisi ve tekrarlamasının önlenmesi. Sosyal Anksiyete Bozukluğu/Sosyal Fobi tedavisi.  Yaygın Anksiyete Bozukluğu semptomlarının tedavisi ve tekrarlamasının önlenmesi. Post Travmatik Stres Bozukluğutedavisi.
POZOLOJİ VE UYGULAMA ŞEKLİ
 Depresyon:
Tavsiye edilen günlük doz 20 mg’dır. Bazı hastalarda dozu artırmak gerekebilir. Doz, hastanın cevabına göre, kademeli olarak günde 10 mg’lık artışlar ile günde maksimum 50 mg’a yükseltilebilir.  Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB):Tavsiye edilen günlük doz 40 mg’dır. Hastalarda tedaviye günde 20 mg ile başlanmalıdır ve doz haftada bir 10 mg/gün şeklinde artışlar ile yükseltilebilir. Bazı hastalar günlük dozun maksimum 60 mg olana kadar artırılmasından fayda sağlar.  Panik Bozukluk:
Tavsiye edilen günlük doz 40 mg’dır. Hastalarda tedaviye günde 10 mg ile başlanmalıdır ve doz hastanın cevabına göre haftada bir 10 mg/gün şeklinde artışlar ile yükseltilebilir. Bazı hastalar günlük dozun günde maksimum 60 mg olana kadar artırılmasından fayda sağlar. Genelde bilindiği üzere, panik bozukluğun tedavisinin erken dönemlerinde panik semptomatolojisinin kötüleşme potansiyeli vardır; bu yüzden başlangıç dozunun düşük olması tavsiye edilmektedir.  Sosyal Anksiyete Bozukluğu/Sosyal Fobi:Tavsiye edilen günlük doz 20 mg’dır. 20 mg’lık doza cevap vermeyen hastalarda gerektiğinde 10 mg’lık doz artırımları yararlı olabilir; günlük doz maksimum 50 mg olana kadar artırılabilir. Doz değişiklikleri en az 1 haftalık aralıklarla yapılmalıdır.  Yaygın Anksiyete Bozukluğu: Tavsiye edilen günlük doz 20 mg’dır. 20 mg’lık doza cevap vermeyen hastalarda gerektiğinde 10 mg’lık doz artırımları yararlı olabilir; doz, hastanın yanıtına göre maksimum günde 50 mg’a kadar artırılabilir.  Post Travmatik Stres Bozukluğu: Tavsiye edilen günlük doz 20 mg’dır. 20 mg’lık doza cevap vermeyen hastalarda gerektiğinde 10 mg’lık doz artırımları yararlı olabilir; doz, hastanın yanıtına göre günde maksimum 50 mg’a kadar artırılabilir. Uygulama sıklığı ve süresi:Tüm antidepresan ilaçlarda olduğu gibi, doz tedaviye başlanmasından sonraki ilk iki ila üç hafta içinde gözden geçirilmeli ve daha sonrasında klinik olarak uygun görüldüğü şekilde ayarlanmalıdır. Hastalar semptomlardan kurtulduklarından emin olana dek yeterli bir süre tedaviye devam etmelidir. Bu süre depresyon için aylarca, obsesif kompülsif bozukluk (OKB) ve panik bozukluk için daha da uzun olabilir. Birçok psikoaktif ilaçta olduğu gibi, ilacın ani kesilmesinden kaçınılmalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve İstenmeyen etkiler).

PAXİL tedavisinin kesilmesi: Diğer psikoaktif ilaçlarda da olduğu gibi, genel olarak tedavinin aniden kesilmesinden kaçınılmalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve İstenmeyen etkiler). Azaltılan doz rejimi ile ilgili son klinik çalışmalar, 1 hafta aralıklarla günde 10 mg’lık doz azaltılmasını içermektedir. 20 mg/gün dozuna ulaşıldığında, hastalar tedavinin kesilmesinden önce 1 hafta bu dozla devam etmiştir. Eğer doz azaltımı veya tedavinin sonlandırılmasına bağlı tolere edilmeyen semptomlar görülürse, önceden reçete edilen doza geri dönülmesi düşünülebilir. Sonrasında, doktor doz azaltımına daha kademeli olarak devam edebilir.

Uygulama şekli:Oral kullanım içindir. PAXİL’in günde bir defa sabahları yemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:Şiddetli böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dak) veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda paroksetinin plazma konsantrasyonunda artışlar meydana gelebilir. Tavsiye edilen günlük doz 20 mg’dır. Doz artırımı gerekliyse aralığın alt sınırına kadar olmalıdır.  Pediyatrik popülasyon:PAXİL 18 yaş altındaki çocuklar ve adolesanlarda endike değildir (bkz. Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri ).

Geriyatrik popülasyon:Yaşlı hastalarda paroksetinin plazma konsantrasyonunda artış görülür. Tedaviye yetişkinler için saptanan başlangıç dozunda başlanmalıdır ve haftada bir 10 mg/gün şeklinde artışlar halinde hastanın cevabına göre günde maksimum 40 mg’a kadar artırılabilir.
KONTRENDİKASYONLAR
Paroksetine veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. PAXİL, monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri (seçici olmayan geri dönüşlü MAO inhibitörü bir antibiyotik olan linezolidi de kapsayan) ile birlikte veya MAO inhibitör tedavisinin kesilmesini takip eden 2 hafta içinde kullanılmamalıdır. Benzer şekilde, PAXİL ile tedavinin kesilmesini takip eden 2 hafta içinde MAO inhibitörü kullanılmamalıdır (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri ). PAXİL tiyoridazin ile birlikte kullanılmamalıdır; çünkü CYP450 2D6 hepatik enzimini inhibe eden diğer ilaçlarda olduğu gibi paroksetin, tiyoridazinin plazma düzeylerini yükseltebilir (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).  Tiyoridazin tek başına kullanıldığında, ‘torsades de pointes’ gibi ciddi ventriküler aritminin eşlik ettiği QT aralığının uzamasına ve ani ölüme yol açabilir. PAXİL, pimozid ile kombinasyon şeklinde kullanılmamalıdır (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).
ÖZEL KULLANIM UYARILARI VE ÖNLEMLERİ
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.Paxil’in çocuklar ve 18 yaş altındaki adolesanlarda kullanımı endike değildir..


ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLER
Klinik deneyimler PAXİL ile tedavinin blişsel ve psikomotor fonksiyon bozukluğu ile ilişkili olmadığını göstermiştir. Ancak, tüm psikoaktif ilaçlarda olduğu gibi, hastalar araç ve diğer makineleri kullanma yeterlilikleri konusunda uyarılmalıdır
RUHSAT SAHİBİ
GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Büyükdere Cad. No.173, 1.Levent Plaza, B Blok 34394 1.Levent/İstanbul Tel: (212) 339 44 00 Faks: (212) 339 45 00


http://www.teb.org.tr/

Son güncelleme : 03.08.2015 21:12:09Kategori : İlaçlar Hakkında BilgilerLisans: Creative CommonsTelif Hakkı İhlali veya Uygunsuz İçerik Bildir »

Kategorideki Diğer Konular

Dolorin Cold 30 Tablet

Dolorin Cold 30 Tablet nedir , niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs...

ZESTAT 15 mg ağızda eriyen tablet

ZESTAT 15 mg 30 ağızda eriyen tablet nedir , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,prospektüs bilg...

Alfamet 250 Mg 30 Tablet

Alfamet 250 Mg 30 Tablet nedir, niçin kullanılır , endikasyonları , yan etkileri nelerdir ,pr...

Aprazol 30 Mg Kapsül

Aprazol 30 Mg 14 Kapsül nedir ,aprazol prospektüs bilgileri , aprazol yan etkileri nelerdir.Formülü:...

Yorumlar

Uyarı :

Küfür , hakaret ve lanet söylemleri içeren yorumların yazılması yasaktır.Olumsuz yönde yazılan yorum ve öneriler genel ahlak ve nezaket yazım kurallarına uygun olmalıdır.Lütfen kurallara uyunuz.

Kategoriler

 • » Günlük Yaşam
 • » Kalori ve Diyet
 • » Tıbbi Terimler
 • » Genel Sağlık Bilgileri
 • » Hastalıklar
 • » İlaçlar Hakkında Bilgiler
 • » Vitaminler
 • » İlaç Etken Maddeleri
 • » Diğer
 • » Laboratuvar,Tahlil Konuları
 • Sağlık Kurumları

  Bursa Kestel Devlet Hastanesi

  Ahmet Vefik Paşa, Mahallesi, Ankara Blv. No:24, 16450 Kestel/Bursa

  Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi

  Kastamonu Cad,Dilküşah Mah.No:2 Tosya /Kastamonu

  İstanbul Derviş Ali Hesna Ceylan Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

  Ahmet Yesevi Mah. Mücahit Cad. No : 48 Sultanbeyli / İstanbul

  Ankara Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi

  Atatürk Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi No:10, Kazan/Ankara

  Zonguldak Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

  Tepebaşı Mah., Değirmenbaşı Sok. No:145, 67030 Rüzgarlımeşe/Zonguldak